Regulamin sklepu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym, w tym warunki zawiązywania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego,
  w przypadku nabywania towarów przez Konsumentów i innych Użytkowników.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Fundację SILNI SOBĄ z siedzibą przy ul. Cybernetyki 3B/26, 02-677 Warszawa, NIP 5213942929 REGON  520219523.

§ 2
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. sklepie internetowym – należy przez to sklepi internetowy prowadzony przez Fundację SILNI SOBĄ;
 2. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu towarów od sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Konsumenta lub inny podmiot korzystający
  z Serwisu;
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć prowadzoną przez sklep platformę sprzedażową, która działa pod domenami www.sklep.silnisoba.pl.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

 1. Serwis umożliwia zamówienie produktów przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez użytkownika, a które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Sklep internetowy oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych
  w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 4
OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Sprzedaż towarów przez sklep internetowy odbywa się 24 godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną książek, audiobooków, e-booków oraz koszulek fundacyjnych.
 3. Zdjęcia produktów wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową ważną do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.
 4. Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT
  w wysokości 5% (książki, audiobooki, e-booki) lub 23% (koszulki fundacyjne).
 5. Warunkiem dokonania zakupu towarów w sklepie jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient wybiera towar z oferty sklepu za pośrednictwem Serwisu i składa zamówienie po dodaniu go do koszyka.
 2. Cena wyświetlana przy tytule jest ceną brutto, jednak nie obejmuje opłaty za dostawę.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zakupionego towaru zgodnie z wybranym sposobem dostawy i pojawia się w koszyku zamówień.
 4. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Zamów”.
 5. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena dostawy.

§ 6
PŁATNOŚCI

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  1. Płatności online
  2. Płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 3. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej lub papierowej – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję, sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7
ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 2. Przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zakupu książki.
 3. Sklep internetowy dokłada starań, by zamówienie zostało zrealizowane niezwłocznie jednak łączny termin realizacji zamówienia, licząc od chwili wskazanej w § 7 ust. 2 może wynieść do 10 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Za dzień wydania rzeczy uznaje się dzień dostarczenia jej do Konsumenta.
 3. Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru do sklepu internetowego.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sklep internetowy gwarantuje zwrot ceny towaru. Koszt przesłania i odesłania towaru do sklepu, w przypadku odstąpienia od umowy, nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy dokona zwrotu świadczeń Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3. ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1 Niniejszego Regulaminu. 

§ 9
PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego
  z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@silnisobą.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Fundacja SILNI SOBĄ, ul. Cybernetyki 3B/26, 02-677 Warszawa.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  3. przedmiot reklamacji
  4. przyczynę reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez sklep internetowy niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji sklep poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji, sklep zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany lub naprawy towaru będącego przedmiotem reklamacji. 

§ 10
PRZECHOWYWANIE DANYCH I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie zobowiązań wynikających
  z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności lub w trakcie procesu zawierania umowy drogą telefoniczną.
 2. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność
  i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wykonania umowy.
 3. Zgody na podejmowanie działań marketingowych są dobrowolne i ich brak nie uniemożliwia korzystania z usług.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz prawo ich aktualizacji treści i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Użytkownika, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 6. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej
  z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę lub podmiot działający na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis;
  2. na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych:
   1. adres IP,
   2. wywołany adres internetowy (URL),
   3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
   4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
   5. innych informacji transmitowanych protokołem https.
  3. otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu niezbędnym dla realizacji Umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej lub księgowej niezbędnej do świadczenie Usług.
 13. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy
  i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
 15. Sklep internetowy jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.sklep.silnisoba.pl/polityka-prywatnosci

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.sklep.silnisoba.pl/regulamin
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1225), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).